What we can do more

our service

Consult & Design

บริการให้คำปรึกษาและออกแบบ โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก เและดูความเป็นไปได้ในการผลิตพร้อมทั้งรูปแบบการใช้งานที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดย วาล์วน้ำไทยมีทีมวิศวกรคอยให้คำปรึกษา พร้อมนำความต้องการรวมถึงปัญหาจากการใช้งานของลูกค้ามาปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และการควบคุมคุณภาพงานบริการในด้านการออกแบบ โดยเราจะจำลองลักษณะการใช้งานของผลิตภัณฑ์ใหม่ลงบนโปรแกรม 3D เป็นการทดสอบการใช้งานก่อนลงมือผลิตจริง เพื่อลดปัญหาและข้อผิดพลาดต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น และทั้งหมดนี้เพื่อการสร้างความพึงพอใจสุงสุดของลูกค้า