Company Profile

inside our company

ชื่อบริษัท บริษัท วาล์วน้ำไทย จำกัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ผู้ผลิตประตูน้ำ อุปกรณ์ประปาเหล็กหล่อ
จัดจำหน่ายผ่าน บริษัท เมืองทองชลประทาน จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 249 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 02 4380067
โทรสาร 02 8608653
ที่ตั้งโรงงาน

59/1 หมู่ 1 ถ.พระราม 2 ต.คอกกระบือ
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์ 034 823151 ถึง 4
โทรสาร 034 823149
ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท