Water Valve Thailand
Standard Waterwork Products

ผู้ผลิด ผู้จำหน่าย และบริการซ่อมบำรุง ประตูน้ำ และอุปกรณ์ประปาเหล็กหล่อ และเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ประปาจากต่างประเทศ พร้อมทั้งได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 มาตรฐานอุตสาหกรรม มาตรฐานการประปานครหลวง มาตรฐานการประปาภูมิภาค